Uppsala vill bygga spårväg

Sedan länge har Uppsala kommun haft tankar på att återinföra spårväg i Sveriges fjärde största stad. Uppsala kommun och Region Uppsala fattade 2018-12-18 beslut att gemensamt ansöka om medel från staten för att bygga spårväg. Beslutet är en del av förberedelsearbetet inför det slutgiltiga beslutet 2021 om att (återupp-)bygga Uppsala spårväg.

Mer ur notisen finns på
https://www.entreprenad.com/article/view/638976/uppsala_vill_bygga_sparvag
_ _ _

Befolkningstillväxten i Uppsala fortsätter och fler flyttar till staden från Stockholm än tvärtom. Det innebär att kommunens planering för fler bostäder, kontor och kollektivtrafik fortsätter att ha hög prioritet. Redan i maj 2018 fattade regeringen beslut om att bygga ut järnvägen mellan Uppsala och länsgränsen till Stockholm med ytterligare två järnvägsspår och att bygga en järnvägsstation i Bergsbrunna.
Beslut om att skicka ansökan fattades av kommunstyrelsen 12 december och av regionstyrelsen 18 december. Ansökan skickas in till Trafikverket i januari 2019.
Satsning på modern stadsspårväg sker i hela Europa just nu och i Sverige görs stora investeringar i spårväg i bl a Stockholm och Lund.

Spårvägen, nedlagd eller blivande, har tidigare behandlats på Grimstawebben i notiserna
https://www.grimsta.fro.se/node/68446
https://www.grimsta.fro.se/node/66105
https://www.grimsta.fro.se/node/59795
https://www.grimsta.fro.se/node/44049

Om bidragsformen "Stadsmiljöavtal" för 2018, se även
https://www.grimsta.fro.se/node/68371